نسخه آرشیو پخش آرشیو

گردشگری آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 20 اسفند 1394 ساعت: 14:05 | مدت: 55 دقیقه

[094145] كارشناس: خانم پرستو فخاریان(كارشناس ارشد اقتصاد گردشگری روزنامه ی دنیای اقتصاد)، آقای محسن طباطبایی(كارشناس بخش جاذبه گردشگری) و آ?
كمپین تحریم سفرهای نوروزی به تركیه و امارات و تاكید بر گردشگری داخلی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو