نسخه آرشیو پخش آرشیو

گردشگری آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 26 فروردین 1395 ساعت: 14:05 | مدت: 55 دقیقه

صنایع دستی در صنعت گردشگری
كارشناس: فخاریان(كارشناس ارشد اقتصاد گردشگری روزنامه دنیای اقتصاد)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو