نسخه آرشیو پخش آرشیو

گردشگری آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395 ساعت: 15:00 | مدت: 57 دقیقه

مشكلات هنرمندان در صنایع دستی
كارشناس: فخاریان(كارشناس ارشد اقتصاد گردشگری)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو