نسخه آرشیو پخش آرشیو

زنگ ایمنی(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت: 09:00 | مدت: 2 ساعت

برنامه ای به مناسبت هجدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس از مدرسه دخترانه ایوب آزاد
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو