نسخه آرشیو پخش آرشیو

روایت اول شخص آرشیو برنامه ای

یکشنبه 27 فروردین 1396 ساعت: 21:00 | مدت: 40 دقیقه

تمدن اسلامی- آیا تمدن كهن ایرانی می تواند پشتوانه ای برای تمدن اسلامی باشد؟
با حضور خانم دكتر نیره قوی(عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی)\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو