نسخه آرشیو پخش آرشیو

مناظره نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آرشیو برنامه ای

جمعه 15 اردیبهشت 1396 ساعت: 16:00 | مدت: 3 ساعت

محور دومین مناظره: سیاسی و فرهنگی
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو