نسخه آرشیو پخش آرشیو

مناظره نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری(زنده) آرشیو برنامه ای

جمعه 22 اردیبهشت 1396 ساعت: 15:45 | مدت: 4 ساعت 15 دقیقه

محور سومین مناظره: اقتصادی
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو