نسخه آرشیو پخش آرشیو

یك سبد لبخند آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 4 خرداد 1396 ساعت: 19:45 | مدت: 40 دقیقه

برنامه طنز نمایشی این هفته با موضوع تغییر با بخش های كوبیسم رفتاری، چی بودیم، چی شدیم و... برای پیوستن به پویش خانواده های شاد ایرانی به شماره 30000900 پیامك دهید.\r\n
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو