نسخه آرشیو پخش آرشیو

شناسا- جامعه آرشیو برنامه ای

شنبه 6 خرداد 1396 ساعت: 15:30 | مدت: 40 دقیقه

اهمیت و جایگاه بهره وری در پیشرفت جوامع\r\n\r\n
خانم دكتر رویا طباطبایی یزدی(رییس سازمان ملی بهره وری ایران)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو