نسخه آرشیو پخش آرشیو

شناسا- جامعه آرشیو برنامه ای

شنبه 27 خرداد 1396 ساعت: 15:30 | مدت: 40 دقیقه

بررسی كسب و كارهای اینترنتی و نظارت بر آنها\r\n
آقای دكتر محمدجواد مطهری شریف(پژوهشگر فضای مجازی)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو