نسخه آرشیو پخش آرشیو

از تو به یك اشاره آرشیو برنامه ای

جمعه 2 تیر 1396 ساعت: 19:30 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

چطور خودتون رو از خطا حفظ می كنید؟- اذان مغرب: 20:45\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
آقای فتحی پور(كارشناس مذهبی)، آیتم ها: دعایی با محور موضوعی برنامه- از خدا چه خبر؟- در همین حوالی: روایت نمایشی درباره رفتارهای روزمره- از حرم تا حریم: گفتگویی مستند با خانواده شهدای مدافع حرم- سی روز در استان: گزارشی از رسوم ماه مبارك رمضان در استانها- یك قدم نزدیكتر: جمع بندی صفات الهی كه هر روز یك صفت اضافه می شود- شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009 شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو