نسخه آرشیو پخش آرشیو

شناسا- جامعه آرشیو برنامه ای

شنبه 3 تیر 1396 ساعت: 15:30 | مدت: 40 دقیقه

عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر\r\n
آقای دكتر پرویز افشار(معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركتهای مردمی و سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر)،\r\nآقای اسدالله هادی نژاد(معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو