به افق آفتاب

شروع برنامه : 12:30 | مدت : 60

برنامه اذانگاهی ظهر- صفات مومنان- اذان: 13:06، موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی

سه شنبه 19 فروردین 1399

ايران

سه شنبه 19 فروردین 1399
|
11:33:21
زنده