مسابقه یك، دو، صدا

شروع برنامه : 17:30 | مدت : 30

آغاز فصل ششم مسابقه یك دو صدا شامل بخش های: بازیگری در لطیفه، ایجاد موقعیت و حالت در نمایش

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398

ايران

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
|
11:33:21
زنده