به افق آفتاب

شروع برنامه : 11:30 | مدت : 45

برنامه اذانگاهی ظهر- صفات مومنان- اذان: 11:50، موذن: مرحوم حسین صبحدل

جمعه 1 آذر 1398

ايران

جمعه 1 آذر 1398
|
11:33:21
زنده