قرار

شروع برنامه : 11:50 | مدت : 35

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع آثار نماز اول وقت- تاكید بر همدلی و همراهی مومنانه- موذن: استاد حسین صبحدل- اذان ظهر به افق تهران: 12:14

شنبه 27 دی 1399

جوان

شنبه 27 دی 1399
|
11:33:21
زنده