بازارگاه

شروع برنامه : 15:05 | مدت : 50

برنامه ای است تبینی و تحلیلی در خصوص قیمت گذاری، عرضه و بازار نهاده های محصولات دامی، كشاورزی و باغی با حضور كارشناسان و مسئولین امر

چهارشنبه 15 تیر 1401

اقتصاد

چهارشنبه 15 تیر 1401
|
11:33:21
زنده