سعادت آباد

شروع برنامه : 11:35 | مدت : 80

نگاهی تازه به فرهنگ عامه و ارتقاء حقوق شهروندی با هدف افزایش آگاهی اجتماعی و امید آفرینی و كاهش آسیب های اجتماعی+اذان ظهر 11:53+ویژه روز پرستار

چهارشنبه 9 آذر 1401

تهران

چهارشنبه 9 آذر 1401
|
زنده