میان برنامه

شروع برنامه : 08:30 | مدت : 15

نمایش ماجرای كروناتیك نمایشهایی كوتاه و آموزشی با رویكرد طنز درباره ویروس كووید 19 است كه این روزها بر تمام شئونات ما تاثیر گذاشته....

چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

نمایش

چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400
|
11:33:21
زنده