تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

شروع برنامه : 17:24 | مدت : 26

سوره رعد آیات 19-30

شنبه 30 شهریور 1398

نما - تلاوت

شنبه 30 شهریور 1398
|
11:33:21
زنده