• 1 قطعه
 • 9 دقیقه
 • گر به چشم دل جانا

  آوازی از حسین قوامی در گوشه شوشتری

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: رهی معیری
  • خواننده: حسین قوامی
  • دستگاه/آواز: همایون
  • كلیدواژه: شوشتری
  • كارشناس موسیقی: سجاد پورقناد
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  گر به چشم دل جاناجلوه های ما بینی در حریم اهل دل جلوه خدا بینی راز آسمانها را در نگاه ما خوانی نور صبحگاهی را بر جبین ما بینی چون صبا ز خار و گل ترك آشنایی كن تا بهر چه روی آری روی آشنا بینی ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده