• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • مژده وصل

  آواز در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون ماه محرم

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: محمدعلی ریاضی یزدی
  • خواننده: مهدی حبیبی
  • شیوه اجرا: تکخوانی
  • فرم: آواز
  • دستگاه/آواز: دشتی
  • كلیدواژه: صفر,محرم
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  در عزایت چه كنم گر نكنم خاك به سر زین مصیبت چه خورم گر نخورم خون جگر چه برم گر نبرم مژده ی وصلت به روان چه دهم گر ندهم وعده ی رویت به نظر خیل انصار تو را تن به زمین، سر به سنان آل اطهار ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده