• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • بزن موشك قسامی

  ترانه ی عربی با اجرای گروه كر و مضمون فلسطین

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: جهاد حسین
  • خواننده: گروه كر
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: ترانه
  • تنظیم كننده: افشین رامین
  • كلیدواژه: فلسطین,محلی,مقامی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده