• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • ماه كبود

  آواز در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون ماه محرم

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: شهاب اصفهانی
  • خواننده: مهدی حبیبی
  • شیوه اجرا: تکخوانی
  • فرم: آواز
  • دستگاه/آواز: شور
  • كلیدواژه: صفر,محرم
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  حسین حسین حسین مسندنشین بی كس ایوان كربلا خورشید یك تاز بیابان كربلا لب ترنكرد دیو و دد و دحش و طیر از آب چون خشك دید لعل سلیمان كربلا یارب چو غنچه های گل نوشكفته ریخت از صرصر ستم به ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده