• 1 قطعه
 • 4 دقیقه
 • مژده وصل تو

  آواز در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • شاعر: حافظ
  • خواننده: جمال الدین منبری
  • شیوه اجرا: تکخوانی
  • فرم: بداهه خوانی
  • دستگاه/آواز: ماهور
  • كلیدواژه: آواز
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام
  • دبیر سرویس: علی جعفری فوتمی

  مژده وصل تو كو كز سر جان برخیزم طایر قدسم و از دام جهان برخیزم یارب از ابر هدایت برسان بارانی پیش تر زان كه چو گردی ز میان برخیزم به ولای تو كه گر بنده ی خویشم خوانی از سر خواجگی كون و ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده