• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • رنگ خیال

  تصنیف در فضای موسیقی دستگاهی

  اطلاعات تکمیلی

  • آهنگساز: كوروش قزوینه
  • شاعر: مولوی
  • خواننده: شهاب چهری
  • شیوه اجرا: اركستر
  • فرم: تصنیف
  • دستگاه/آواز: نوا
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • باكلام/بی كلام: باكلام

  زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم زانك دلم هر نفسی دنگ خیال تو بود گر طربی در طربم گر حزنی در حزنم دم به دم از خون جگر ساغر خونابه كشم هر نفسی كوزه خود ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده