• 1 قطعه
 • 19 دقیقه
 • قسمت 8 ، تنوین

  جناب آقای حسینعلی شریف در جلسه هشتم آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی درباره تنوین می پردازد.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده اینترنتی: هدی مهدوی
  • دبیر سرویس: عماد پیران عقل
  • نام سریالی: آموزش تجوید قرآن كریم - حسینعلی شریف
  • كارشناسان مهمان: حسینعلی شریف
  • قسمت: 8

  در قرآن پایان بعضی از كلمات علامتی را می بینیم كه به آن تنوین می گویند. تنوین فقط با حرف آخر كلمه همراه می شود. تنوین اول تنوین نصب هست كه شكل آن به صورت دو فتحه كوتاه كه بر روی هم قرار می گیرند ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده